Project Description

Crème Dermo-RL (Krema Dermo RL):

Hranljiva krema, lamelarne strukture da bi bolje prodirala u epiderm kojem nedostaju lipidi, namenjena je za „re – kondicioniranje” kože bez stvaranja okluzivnog filma zahvaljuju ći kombina – ciji lipida i putera biljnog porekla niske molekulske mase. Nadokna đuju se lipidi u epidermu ali nema ose ćaja masno će na koži. Preporu čuje se za kožu kojoj nedos – taju lipidi, kao i za dehidriranu kožu.